Regelgeving

De wet- en regelgeving voor het beheren van afvalstoffen is uitgebreid en ingewikkeld, omdat de wet- en regelgeving op verschillende niveaus wordt opgesteld: Europees, landelijk, provinciaal of zelfs gemeentelijk. Een groot deel van de wet- en regelgeving voor afvalstoffen wordt echter in Europees verband bepaald, via direct werkende verordeningen dan wel indirect geldende richtlijnen van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

Kaderrichtlijn afvalstoffen
Een belangrijke Europese richtlijn voor het beheren van afvalstoffen is de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De Kaderrichtlijn afvalstoffen beoogt de bescherming van het milieu en de volksgezondheid door preventie van de schadelijke effecten van afvalproductie en -beheer. In de Kaderrichtlijn afvalstoffen staat de afvalhiërarchie centraal; de voorkeursvolgorde in afvalbeheer. Ook is in de Kaderrichtlijn afvalstoffen geregeld dat de lidstaten maatregelen moeten treffen om preventie en nuttige toepassing te bevorderen, om concrete doelstellingen voor hergebruik en recycling te behalen. De kaderrichtlijn afvalstoffen is met de Wet milieubeheer geïmplementeerd in het Nederlands recht. Zie ook: www.eur-lex.europa.eu.

Wet milieubeheer
De nationale afvalstoffenregelgeving is vastgelegd in de Wet milieubeheer. Echter veel aan het beheren van afvalstoffen gerelateerde onderwerpen worden niet in de Wet milieubeheer als zodanig geregeld, maar in Algemene maatregelen van bestuur, Ministeriële regelingen, provinciale milieuverordeningen of gemeentelijke afvalstoffenverordeningen.

Naast de voorkeursvolgorde van preventie, voorbereiding voor hergebruik, recycling, andere nuttige toepassing (waaronder energieterugwinning) en veilige verwijdering zijn in de Wet milieubeheer enkele belangrijke geboden en verboden opgenomen. Zie ook www.overheid.nl.

Landelijk afvalbeheerplan
In 2009 is het tweede Landelijk afvalbeheerplan (LAP2) van kracht geworden. Het LAP2 is geldig van 2009 tot en met 2015 en geeft een doorkijk tot 2021.

In het beleidskader van het LAP2 komen niet uitsluitend traditionele afvalactiviteiten zoals inzamelen, verbranden en storten aan de orde, maar ook onderwerpen als ketengericht afvalbeleid, sturing, marktwerking, vergunningverlening en capaciteitsregulering. En natuurlijk bevat het beleidskader de doelstellingen van het afvalbeleid en wordt inzicht gegeven in scenario's, monitoring en handhaving. In de sectorplannen van het LAP2 is het beleid uit het beleidskader nader ingevuld naar de specifieke stromen. Daarnaast vormen de sectorplannen het toetsingskader voor de vergunningverlening van afvalverwerkende inrichtingen. Zie ook: www.lap2.nl.

Regeling Europese afvalstoffenlijst
In 2002 is de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural) in werking getreden. In de uniforme Europese afvalstoffenlijst zijn circa 800 afvalstoffen benoemd en voorzien van afvalstofcodes en -benamingen, de zogenaamde Eural-codes.

Besluit inzamelen afvalstoffen
Het Besluit is een uitwerking van diverse artikelen van de Wet milieubeheer. In de Wm is opgenomen dat het is verboden zich door afgifte aan een ander van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen te ontdoen, tenzij afgifte plaatsvindt aan een inzamelaar dan wel vergunninghouder.

Vanwege het belang van een doelmatig beheer van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen hebben inzamelaars voor een aantal specifieke afvalstromen een inzamelvergunning nodig. Het Besluit inzamelen afvalstoffen vermeldt de afvalstoffen waarvoor de plicht tot het hebben van een inzamelingsvergunning geldt: afgewerkte olie categorie I en II, klein gevaarlijk afval en scheepsafvalstoffen binnen Nederland.

Voor de overige afvalstoffen volstaat de uitsluitende vermelding op de lijst van inzamelaars.

De Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen volgt uit het Besluit inzamelen afvalstoffen. Vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen zijn verplicht geregistreerd bij de Stichting nationale en internationale wegvervoer organisatie (NIWO) voor vermelding op de VIHB-lijst. In de Regeling zijn de criteria gesteld waaraan voldaan moet worden om vermeld te worden op de VIHB-lijst.

Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
Dit Besluit is een uitwerking van diverse artikelen van de Wet milieubeheer. In het Besluit zijn regels gesteld aan de wijze van het melden en registreren van afvalstoffen en de eventuele uitzonderingen op betreffende verplichtingen.

In de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen is een aantal onderwerpen uit het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen verder uitgewerkt. Het gaat vooral om de volgende onderwerpen:
- de vrijstellingen van de meld- en registratieverplichtingen;
- de inzamelaarsregeling, die bepaalt dat de inzameling van een beperkt aantal afvalstoffen gelijk gesteld kan worden aan route-inzameling;
- de gegevens die bij een melding overhandigd moeten worden;
- de vaststelling van modellen en het gebruik van de diverse (begeleidings-)formulieren.

Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen
In de bijlage van de Regeling zijn categorieën gevaarlijke afvalstoffen genoemd, die gescheiden moeten worden (gehouden).

De besluiten en regelingen zijn allen te vinden via: www.overheid.nl.

In de brochure “Transport en afval, Het transporteren, registreren en melden van afvalstoffen” van Stichting Vervoersadres (sVa) zijn het gebruik en de toepassing van afvalstoffenformulieren beschreven. De brochure is te downloaden via www.beurtvaartadres.nl. Tevens zijn hier begeleidingsbrieven en meldformulieren op te vragen.

Afvalverordening
Ingevolge artikel 10.25 van de Wet milieubeheer stelt de gemeenteraad in het belang van de bescherming van de plaatselijke leefomgeving een afvalverordening met lokale eisen vast, die ook ter voorkoming van zwerfafval dient.

EVOA
De Europese Verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen (EVOA) is via de Wet milieubeheer in de nationale wetgeving geïmplementeerd. De EVOA regelt de overbrenging van afvalstoffen door middel van procedures voor de invoer, uitvoer en doorvoer van afvalstoffen tussen de individuele lidstaten van de Europese Unie en met landen buiten de EU. Afhankelijk van de afvalstof, de wijze van verwerking en het ontvangende land verschilt de procedure en kan een kennisgeving vereist zijn. Nadat alle betrokken autoriteiten een positief besluit hebben genomen naar aanleiding van de kennisgeving kunnen de afvalstoffen worden overgebracht. Zie ook: www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/afval-over-de-grens-evoa.